Energiebesparingsplicht 2023

De Energiebesparingsplicht is een regel die bedrijven verplicht om energie te besparen. Vanaf 2023 moeten bedrijven die jaarlijks meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 gas verbruiken, verplicht energiebesparende maatregelen nemen.

Het doel van de Energiebesparingsplicht is om de CO2-uitstoot te verminderen en klimaatverandering tegen te gaan.

De wet verplicht dus bedrijven en organisaties om energiebesparende maatregelen te nemen en hierover te rapporteren bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Maar waarom is deze wet eigenlijk ingevoerd en wat zijn de voordelen van energiebesparing?

Het niet naleven van de Energiebesparingsplicht kan leiden tot boetes. Het is dus belangrijk om hier aandacht aan te besteden en zo een bijdrage te leveren aan een duurzamere wereld.

Voorkom boetes of verplichte sluiting van je kantoor en ga direct aan de slag met het maken van een verduurzamingsplan.

De Energiesparingsplicht is onderdeel van het Klimaatakkoord, waarin afspraken zijn gemaakt om de CO2-uitstoot in Nederland te verminderen en de doelstellingen van het Parijsakkoord te halen. Een belangrijke pijler hiervan is energiebesparing, omdat dit de meest effectieve manier is om de uitstoot van CO2 te verminderen. Door energie te besparen, wordt namelijk de vraag naar fossiele brandstoffen verminderd en wordt de overstap naar duurzame energiebronnen zoals wind- en zonne-energie makkelijker.

De Energiesparingsplicht geldt voor bedrijven en organisaties die jaarlijks meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas verbruiken. Dit geldt voor zowel bedrijven en organisaties die zelf energie produceren als voor bedrijven en organisaties die energie inkopen. De maatregelen die bedrijven moeten nemen om te voldoen aan de Energiesparingsplicht zijn opgenomen in de Erkende Maatregelenlijsten (EML) voor energiebesparing. De EML zijn per sector opgesteld en bevatten concrete maatregelen die bedrijven en organisaties kunnen nemen om energie te besparen. Het gaat hierbij om maatregelen die binnen vijf jaar kunnen worden terugverdiend.

Het nemen van energiebesparende maatregelen heeft niet alleen voordelen voor het klimaat, maar ook voor bedrijven zelf. Zo leidt energiebesparing tot lagere energiekosten en kunnen bedrijven hun concurrentiepositie verbeteren door duurzamer te werken. Bovendien zijn er financiële regelingen beschikbaar om bedrijven te ondersteunen bij het nemen van energiebesparende maatregelen, zoals de Energie-Investeringsaftrek (EIA) en de Subsidie Energiebesparing en Duurzame Energie Sportaccommodaties (SEDS).

Als bedrijven niet voldoen aan de Energiesparingsplicht, kunnen zij een boete krijgen van maximaal € 20.250,-. Het is dus belangrijk dat bedrijven zich tijdig voorbereiden op de Energiesparingsplicht en energiebesparende maatregelen nemen om te voldoen aan de wet. De RVO biedt hierbij ondersteuning en heeft een online tool ontwikkeld waarmee bedrijven kunnen bepalen welke energiebesparende maatregelen voor hun sector relevant zijn.

Kortom, de Energiesparingsplicht is een belangrijke stap om de doelstellingen van het Klimaatakkoord te halen en de CO2-uitstoot in Nederland te verminderen. Door energie te besparen kunnen bedrijven niet alleen bijdragen aan een schonere leefomgeving, maar ook aanzienlijk besparen op energielasten.

Veel gestelde vragen over de energiebesparingsplicht

De Energiesparingsplicht 2023 is een nieuwe wet die bedrijven en organisaties verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen. De wet is van kracht sinds 1 juli 2019 en de eerste rapportageperiode loopt tot en met 31 december 2020. Vanaf 2023 moeten bedrijven en organisaties voldoen aan de Energiesparingsplicht en aantoonbaar energiebesparende maatregelen hebben genomen.
De Energiesparingsplicht 2023 geldt voor alle bedrijven en organisaties die per jaar meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas verbruiken. Dit geldt voor zowel bedrijven en organisaties die zelf energie produceren als voor bedrijven en organisaties die energie inkopen.

Bedrijven en organisaties moeten energiebesparende maatregelen nemen die binnen vijf jaar kunnen worden terugverdiend. Het gaat hierbij om maatregelen die zijn opgenomen in de Erkende Maatregelenlijsten (EML) voor energiebesparing. De EML zijn per sector opgesteld en bevatten concrete maatregelen die bedrijven en organisaties kunnen nemen om energie te besparen.

Bedrijven moeten aantonen dat zij voldoen aan de Energiesparingsplicht 2023 door een rapportage in te dienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). In deze rapportage moeten bedrijven aangeven welke energiebesparende maatregelen zij hebben genomen en welke energiebesparing deze maatregelen opleveren. Bedrijven moeten deze rapportage elke vier jaar indienen.

 • Er zit één huurder in mijn pand.

  Je bent verantwoordelijk voor alle energiebesparende maatregelen die de huurder niet kan nemen, zoals het isoleren van de gebouwschil. De huurder moet alle maatregelen nemen waarvoor jij als eigenaar van het pand geen toestemming hoeft te geven.

 • Er zitten meerdere huurders in mijn pand.

  Je bent als eigenaar verantwoordelijk voor energiebesparende maatregelen. Je moet alle maatregelen nemen, behalve maatregelen die alleen door de huurder kunnen worden genomen. Denk bijvoorbeeld aan energiezuinig printen en kopiëren. De huurder is eigenaar van deze apparatuur en is dus verantwoordelijk voor het verduurzamen hiervan.

De ‘drijver van een inrichting’ moet de melding doen en energiebesparende maatregelen nemen. De vraag is alleen wie de ‘drijver’ is: de eigenaar van het gebouw of de huurder? Bij een hoog energieverbruik hoort een collectieve installatie om aan dat verbruik te komen. Doorgaans wordt, bij sleutelklare huur, de eigenaar hiervan aangemerkt als ‘de drijver’. Het hangt echter ook af van de huurovereenkomst. Doorgaans is degene die bevoegd is om wijzigingen aan het gebouw en de (gedeelde) installaties aan te brengen de ‘drijver’. Bent u mede-eigenaar van een gebouw met collectieve installaties? Dan moet de rechtspersoon van dat gebouw de melding doen en energiebesparende maatregelen treffen. Dit kan een VvE (Vereniging van Eigenaren), BV of CV zijn maar ook een andere entiteit.

Dat is afhankelijk van jouw situatie.

 • Ik ben de enige gebruiker van het pand.

  Je moet als gebruiker alle maatregelen nemen waarvoor je geen toestemming nodig hebt van de eigenaar van het pand. Denk bijvoorbeeld aan het vervangen van alle verlichting door ledlampen. De eigenaar is verantwoordelijk voor energiebesparende maatregelen aan het gebouw die je als gebruiker niet kunt nemen, zoals het isoleren van de gebouwschil.

 • Ik huur kantoorruimte in een pand met meerdere gebruikers.

  De eigenaar van het pand is in principe verantwoordelijk voor energiebesparende maatregelen. Behalve als het maatregelen zijn die je alleen als huurder kunt nemen, denk bijvoorbeeld aan energiezuinig printen en kopiëren. Jij bent als huurder eigenaar van deze apparatuur en bent dus verantwoordelijk voor het verduurzamen hiervan.

Ja, ook als zzp’er moet je voldoen aan de energiebesparingsplicht, maar alleen als je meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 gas verbruikt. Dit is ongeveer zoveel als het jaarverbruik van 16,5 huishoudens. Controleer je energieverbruik bij je energieleverancier.

Ja, je moet aan de energiebesparingsplicht voldoen. 

U kunt als (mede)eigenaar zelf een melding doen bij het eLoket. U heeft hiervoor wel een eHerkenning niveau 1 nodig. Heeft u deze niet, dan moet u deze aanvragen bij een leverancier. Daaraan zijn jaarlijkse kosten verbonden. U kunt ook een bedrijf inschakelen om de melding voor u te doen.

Als bedrijven niet voldoen aan de Energiesparingsplicht 2023 kunnen zij een boete krijgen van maximaal € 20.250,-. Daarnaast kan de gemeente handhavend optreden en bedrijven verplichten om alsnog energiebesparende maatregelen te nemen.

 

De handhaving ligt bij uw gemeente of een handhavende instantie. Als u de verplichte maatregelen niet uitvoert, dan kan de gemeente in het uiterste geval een dwangsom opleggen.

© DoeNeutraal 2024. Alle rechten voorbehouden. Lees ons privacy beleid of bekijk onze voorwaarden

This is a staging enviroment